Misija, vizija, tikslai, uždaviniai

Misija

Tytuvėnų gimnazija – Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdanti neformaliojo švietimo (muzikos, dailės) programas, sudaranti sąlygas mokiniams save pažinti, gauti gerus (pageidaujamus, priimtinus) ugdymo(si) rezultatus irsuteikianti turtingas, įsimenančias, prasmingas, malonias  gyvenimo gimnazijoje patirtis.

Vizija

 • Saugi, moderni, kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės siekiantigimnazija, savo veiklą grindžianti lygiaverčiais susitarimais ir nuolatiniu mokymusi.
 • Mokiniai suvokia save kaip asmenybes, džiaugiasi savo pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks.
 • Šiuolaikiška mokykla, kurioje gera mokytis ir būti kartu.

Tikslai:

 • Pradinio ugdymo tikslas – išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų ir vertybinių nuostatų, pagrindus įgijusį mokinį;

 • Pagrindinio ugdymo tikslas – laiduoti darnią asmens dvasinių ir fizinių galių plėtotę, išugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą, sociokultūrinio raštingumo, būtino sėkmingai socialinei integracijai ir tolesniam mokymuisi, pagrindus įgijusį mokinį;

 • Vidurinio ugdymo tikslas – išugdyti savarankišką, atsakingą asmenį, norintį ir pajėgiantį visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jam įgyti asmeninę, pilietinę bei socialinę kultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui darbo, profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui krašto pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime;

 • Neformaliojo ugdymo tikslas - tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, orientuoti į lietuvių ir pasaulio muzikines bei kultūros vertybes, kryptingai orientuoti ateities profesijai.

Uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus, siekius atitinkantį ugdimosi kelią, galimybes prireikus motyvuotai keisti savo pasirinkimą;
 • Kurti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę;
 • Sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam mokinių brendimui;
 • Taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
 • Naudoti mokymo priemones, skatinančias mokinių smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;
 • Taikyti ugdančią, skatinančią, mokinių psichofizines galias tausojančią vertinimo sistemą;
 • Teikti neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį mokinio individualybę;
 • Teikti mokiniui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją, socialinę, pirmąją medicininę ir kitą pagalbą;
 • Padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo bei ateities poreikius;
 • Atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;
 • Puoselėti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;
 • Grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.
Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 - 13.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30