Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Rima Pažerauskienė Psichologė

313 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Darbo laikas ne

darbo vietoje

Pirmadienis

8.00 – 12.00

12.30 – 15.00

12.00 – 12.30

1.50 val.

Antradienis

8.00 – 12.00

12.30 – 15.00

12.00 – 12.30 1.50 val.
Trečiadienis

8.00 – 12.00

(nuo 11.00 iki 12.00

dirba gimnazijos

II korpuse)

12.30 – 13.30

12.00 – 12.30 2.00 val.
Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

12.30 – 14.00

12.00 – 12.30 1.50 val.
Penktadienis

8.00 – 12.00

12.30 – 13.30

12.00 – 12.30

1.00 val.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Kreipkis į gimnazijos psichologą, kai:

 • Jauti, kad niekas Tavęs nesupranta, esi vienišas.
 • Tau nepavyksta susikalbėti su mokytoju. Tau sunku mokytis, sukaupti dėmesį.
 • Turi problemų šeimoje (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos).
 • Nori pasidalinti savo džiaugsmu ir sėkme arba nerimu ir abejonėmis.
 • Nori padėti kitiems, tačiau nežinai kaip, tai padaryti.
 • Kai nori labiau pažinti save.
 • Kreipkis taip pat dėl klausimų, kurių Tu arba Tavo draugai negali išspręsti.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės
 • pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
   

Mokyklos psichologas taip pat kviečia ir vaikų tėvelius, jei:

Jūsų vaikas atsisako eiti į mokyklą, patiria patyčias mokykloje, jam trūksta mokymosi
motyvacijos;

 • vyksta skyrybų procesas ir Jums rūpi vaiko psichologinė gerovė;
 • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
 • staiga pasikeitė vaiko elgesys ir neatrandate elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
 • vaiko gebėjimų įvertinimo klausimais;
 • norite geriau suprasti savo vaiko emocijas ir elgesio priežastis;
 • norite sužinoti daugiau informacijos įvairiais vaiko raidos ir auklėjimo klausimais.

Svarbu:

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą

psichologinę pagalbą yra konfidenciali!

Konsultacijos yra konfidencialios

Psichologės funkcijos:

1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

2. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba vaiko gerovės komisijoje;

3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti
psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

7. dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

8. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis
(Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine –psichologine tarnyba, kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

9. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs
tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

10. atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius;

11. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

12. derina su direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą;

13. įsivertina savo veiklą pasibaigus mokslo metams pagal gimnazijoje nustatytą tvarką;

14. skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su gimnazijos direktoriumi;

15. vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

 

 

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30