Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Andrius Seselskas Tėvų atstovas Pirmininkas
2. Genutė Karpinienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Rasa Martinkienė Tėvų atstovė Narė
4. Vilija Vozbinienė Tėvų atstovė Narė
5. Irma Ridikienė Mokytojų atstovė Narė
6. Zenta Mačiulaitienė Mokytojų atstovė Narė
7. Emilė Šimkutė Mokinių atstovė, IIIg klasė Narė
8. Aurelija Važinskytė Mokinių atstovė, IVg klasė Narė
9. Mishel Abada Mokinių atstovė, IIIg klasė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos programai, ugdymo planui, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 • analizuoja ūkinę, finansinę veiklą, svarsto lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir rėmėjų) naudojimo klausimus, išklauso Gimnazijos metines veiklos, finansines ataskaitas, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius, intelektinius išteklius; teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • svarsto Mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
 • sprendžia kitus su Gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms Gimnazijos savivaldos institucijoms;
 • inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimą, aptaria siūlymus dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimą;
 • gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • įvertina Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir Gimnazijos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl Gimnazijos direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • už savo veiklą Gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams;
 • mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus.
Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30